นางเนตรชนก ทัศนกมล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ร่วมบันทึกเทปถวายอาเศียรวาทราชสดุดี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School