คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมทำแม่พิมพ์เทียน ๑๒ นักษัตร
เพื่อเตรียมไว้ใช้สำหรับพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖

ณ หน้าห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School