การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเข้าร่วม ได้รับพิจารณา 'อนุมัติ' จำนวน 28 โครงงาน
ให้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกโครงงานเข้าแข่งขันรอบตัดสิน ระดับภาคใต้
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ต่อไป

ณ โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School