การจัดทำร่าง MOU การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 7 โรงเรียน

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School