พิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โครงการ "LH Bank

สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน" ประจำปี 2566 จำนวน 18 ทุน ทุนละ 8,000 บาท (ทุนต่อเนื่อง)
จำนวน 144,000 บาท และอุปกรณ์กีฬา จำนวน 5,000 บาท

ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 4 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School