โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคใต้ ครั้งที่ 16
The 16th Southern English Medium Instruction Programmes Open House 2023

ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร

ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School