กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รอบคัดเลือก
จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ณ ห้องชฎา อาคาร 2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 9 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School