กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและนักเรียน โครงการสหวิทยาการ (MIP) ม.4/7-4/14

เพื่อรับฟังการแนะแนวหลักสูตรพหุปัญญา การลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ในภาคเรียนที่ 2
จัดโดย กลุ่มบริหารวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตร งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน และงานแนะแนว

ณณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 10 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School