กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย รอบคัดเลือก
จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ณ ห้องชฎา อาคาร 2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 15 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School