ต้อนรับคณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา จังหวัดพังงา
เดินทางมาศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 15 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School