การประชุมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(OBEC Content Center) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ณ ห้องประชุมเพชรดีบุก โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา

วันที่ 15 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School