กิจกรรมการอบรมโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า” ให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ให้ด็กและเยาวชนรู้ทันภัยอันตรายที่เกิดจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า
และให้รู้ถึงข้อกฏหมายเกี่ยวกับการนำเข้าจำหน่ายและมีไว้ครอบครองของบุหรี่ไฟฟ้า
จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 15 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School