โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1 ให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
จัดโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 16 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School