กิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารด้วยภาระงาน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติภาระงาน
ในหัวข้อ「えいようまんてん!お弁当ข้าวกล่องอุดมค่า」

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประเภทวิชาภาษาญี่ปุ่น
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ส่งนักเรียนเข้าร่วม

ณ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School