กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว/ครูที่รับผิดชอบงานแนะแนว
เรื่อง “การสร้างเสริมสุขภาพจิตนักเรียนด้วยการแนะแนว”

ถ่ายทอดความรู้โดยคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตมา
จัดโดยศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย)

ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง 7 โรงเรียน สังกัดเทศบาลและ อบจ. 6 โรงเรียนเข้าร่วม

ณ โรงแรมภูคีตา จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 19 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School