กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ (ค่ายคณิตศาสตร์)

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (ม.4/4, 4/5, 5/4 และ 5/5) จำนวน 116 คน
จัดโดยโครงการห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ โรงแรมดารา จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 19 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School