กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566
มีนายบรรจง หนูไชยา รองผู้อำนวยโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด

มีกิจกรรมมากมาย เช่น การแสดง Science Show, การจัดฐานกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาชีววิทยา

จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School