กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โดยมี พันเอกจตุพล ศรีเกตุ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที่ 41 เป็นประธานในพิธี

ในการปฐมนิเทศครั้งนี้ เป็นการชี้แจงรายละเอียด แจ้งกฏระเบียบต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการมอบชุดนักศึกษาวิชาทหาร
จำนวน 10 ชุด ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ครอบครัว
และเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

ณ หอประชุมลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 20 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School