ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอน โครงการห้องเรียนพิเศษ

และส่งคุณครูณัฐพงศ์ สมจริง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)
ที่ได้บรรจุรับราชการที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ต้อนรับโดยดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2565

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School