โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป็นสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรม

โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

และวิชาดาราศาสตร์โอลิมปิก ปีการศึกษา 2566 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 27 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School