การจัดประชุมสรุปงานการแข่งขัน SEMIP Open House ครั้งที่ 16

และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Empowering Generation Z:Teacher Training Workshop
for English Reading, Listening, Writing,and Speaking Skills
for SEMIP Teachers” ให้กับคณะผู้บริหารครูชาวต่างชาติและครูชาวไทยจำนวนทั้งสิ้น 122 คน

ดำเนินงานโดย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในนามศูนย์ส่งเสริมห้องเรียนพิเศษ
Southern English Medium Instruction Program (SEMIP) ภาคใต้

ณ โรงแรม Proud, Phuket

ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School