กิจกรรมขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดล สู่โลกอาชีพ R-Phuket Model

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ
ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วม

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School