ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา

เดินทางมาศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการศึกษารูปแบบส่งเสริมพหุปัญญา และการบริหารหลักสูตร
ที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

ณ ห้องประชุมวรสิทธิ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 30 สิงหาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School