โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการ ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา
กับมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในอนาคต

ณ มหาวิทยาลัยฮาร์บิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 2 กันยายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School