การสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2566

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 3 กันยายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School