มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีให้กับนักเรียนเข้าร่วมโครงการ AISE CAMP
และเข้าแข่งขัน รายการหุ่นยนต์เก็บเส้น

ทีมที่ 1 ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (คะแนนรวมสูงสุด)
ทีมที่ 2 ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2
มอบโดย รองผู้อำนวยการรุ่งนภา แซ่ส้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

จัดโดย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 6 กันยายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School