กิจกรรมการทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบอ้างอิงของ CEFR

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566
โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดสอบในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพุธที่ 6 กันยายน 2566
จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 6 กันยายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School