มอบเกียรติบัตรให้กับครู บุคลากร และนักเรียนยอดนักอ่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประจำเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
โดย ดร.วรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 6 กันยายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School