ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าเยี่ยมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์ฝึกย่อยจังหวัดภูเก็ต

ณ สวนสาธารณสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 6 กันยายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School