กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน การใช้ทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้วัฒนธรรม
อารยธรรมฝรั่งเศส ตลอดจนเกิดความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม

จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสภาคใต้ตอนบน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ได้รับการสนับสนุนจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีนักเรียนและครูจำนวน 9 โรงเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนสตรีภูเก็ต
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต โรงเรียนเมืองถลาง โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล โรงเรียนวิเชียรมาตุ โรงเรียนศรียาภัย โรงเรียนสุราษฎ์ธานี เข้าร่วมกิจกรรม

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School