กิจกรรมมุทิตาจิต คุณครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2566
“เพชรงามแห่งชฎา อำลากาลเกษียณ”

คุณครูวราภรณ์ ไชยศรี คุณครูอัญชลี อยู่คง
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ณ โดมกีฬา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 14 กันยายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School