กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเล บูรณา แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำภูเก็ต และเรียนรู้การเก็บตัวอย่างน้ำสำหรับการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

วิทยากร ดร.สรณ์สิริ พงศ์ภัทรวัต อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ภูเก็ต (ศิษย์เก่าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย)

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.3/7-3/15
โครงการสหวิทยาการ หลักสูตรพกุปัญญา (MIP) ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น

ณ สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำภูเก็ต และโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 17 กันยายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School