คณะผู้บริหาร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2566 “มหกรรมวิชาการ 46ict”
ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 20 กันยายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School