การแข่งขันและนำเสนอต่อสาธารณชน “โครงการ International Friends for Peace 2023"
ในวัน International Peace Day

ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา(อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 21 กันยายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School