ต้อนรับคณะครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
โดย คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ครูวัลภา กรดกล้า คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูเพลินทิพย์ บุญเกื้อ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูสันติสุข ทั่งกลาง คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูแสงเดือน ทองห่อ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 26 ตุลาคม 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School