กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ICE ม.1

ณ เอ็นเอช โบ๊ทลากูน ภูเก็ต รีสอร์ท

ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School