พิธีเชิดชูเกียรตินักกีฬาที่สร้างผลงานในการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม พ.ศ.2566

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School