กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เรียนรู้วัฒนธรรมจีน ฝึกประสบการณ์
และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเมืองเซียงไฮ้ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์
โดยสถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

นักเรียนที่เข้าร่วมได้แก่ ด.ญ.พลอยวารินทร์ อินทรักษา ม.3/6 น.ส.ตะวันวาด โกยสมบูรณ์ ม.4/6
น.ส.จิรัชยา ทองอ่อน ม.5/6 น.ส.สิริน งามขจรกุลกิจ ม.5/6 น.ส.ณัฐกาญจน์ เอกวานิช ม.5/8 น.ส.ณภาสุกัญต์ แซ่ลิ้ม ม.6/12

ณ มหาวิทยาลัยเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School