สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ดำเนินการติดตามความพร้อม
การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โดยมีประเด็นติดตาม คือ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
การรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน และการเดินทางไป-กลับของนักเรียน การดูแลสุขภาพของนักเรียน
ความพร้อมของครูในการจัดการเรียนการสอน

ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School