วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย มอบหมายให้ นางพรรณราพร แก้วพรหม และนางสาวอาริยา รักษาชล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมงาน

ณ หอประชุม 120 ปี สมเด็จย่า อาคารประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School