มอบเข็มสารวัตรสนาม ให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่สารวัตรสนาม ช่วยเหลือกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

มอบโดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School