กิจกรรม English Camp ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
(ห้องเรียนทั่วไป) จำนวน 100 คน

เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพรา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School