กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับห้องเรียนทั่วไป English Camp for Regular Program
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 กิจกรรมจำนวน 100 คน (ตามความสมัครใจ)

โดยกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และเสริมสร้างความมั่นใจใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยผ่านกิจกรรม เกม และเพลง

ณ โรงแรมดารา ภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School