นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมเป็นจิตอาสาในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566

ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School