ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ประธานศูนย์ส่งเสริมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคใต้
(Southern English Medium Instruction Programmes (SEMIP) ประจำปีการศึกษา 2565-2566

พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษภาคใต้
โดยให้คำแนะนำการดำเนินการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ควบคู่กับการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบ
วิธีการ สื่อการสอนและการวัดผลประเมินผล เพื่อพัฒนาและต่อยอดต่อไป

ณ โรงเรียนเวียงสระ โรงเรียนวัดบ้านส้อง (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
โรงเรียนวัดจันดี โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช และโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School