สภานักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, สภานักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต
และสภานักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาไตรภาคี ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566

ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School