อบรมและมอบเกียรติบัตร "โครงการเยาวชนจิตอาสาจังหวัดภูเก็ต"
ให้กับตัวแทนนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โดยผู้ประสานงานเยาวชนศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมและจิตอาสา
และนักเรียนจิตอาสา ช่วยงานทอดกฐินสามัคคี ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ต

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School