โครงการวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ ความสามารถและศักยภาพ
ของนักเรียน ตามกรอบ Common European Farmwork of Reference for Languages (CEFR)
ที่มีมาตรฐานสากล ในการวัดระดับความเชี่ยวชาญทางการใช้ภาษาอังกฤษ

ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน ม.4/1- ม.4/14 จำนวนทั้งสิ้น 497 คน
ในรูปแบบการสอบออนไลน์ โดยใช้ชุดทดสอบของบริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด
จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 และห้องไร้พรมแดน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School