กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting) ครั้งที่ 2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2566

ณ หอประชุมหลวงพ่อเพราพุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School