มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)

โดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางเนตรชนก ทัศนกมล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School